การตั้งศาลพระภูมิ

                                                                                การตั้งศาลพระภูมิ

                ตามความเชื่อของคนไทย เรื่องศาลพระภูมินั้น ได้มีความเชื่อสืบต่อกันมาอย่างช้านานว่าการจัดตั้งศาลพระภูมิไว้สำหรับเคารพบูชาในบ้านเรือน หรือพื้นที่ของตนเองนั้นจะช่วยในเรื่องการปกปักรักษาพื้นที่อาณาเขตของบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากภยันอันตราย  นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อน หรือสิ่งไม่ดีที่อาจเกิดกับครอบครัว สมาชิก บริวารของผู้อยู่อาศัยได้

การตั้งศาลพระภูมิ

 

                แต่การให้ได้มาซึ่งศาลพระภูมิที่ถูกต้องตามหลักของธรรมเนียมพิธีไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากจะต้องมีการเลือกฤกษ์ยามในการจัดตั้งให้ถูกวิธี รวมถึงจะต้องมีการอัญเชิญอย่างถูกวิธีอีกด้วย มิฉะนั้นก็อาจดลบันดาลโทษให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้เช่นเดียวกัน  โดยในการตั้งศาลนั้น  ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือผู้ที่เป็นผู้ตั้งศาลพระภูมิ  ต้องมีการคำนึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

·         เรื่องของสถานที่ ด้านความสะอาดรอบ ๆ พื้นที่ในการจัดตั้งศาล  ไม่ใกล้หรือหันหน้าไปทางห้องน้ำ ควรตั้งอยู่บนพื้นดิน และไม่ควรจัดตั้งศาลให้อยู่บนตึก หรือตัวอาคาร

·         ทิศทางของการจัดตั้งศาล หันได้เพียง 3 ทิศเท่านั้น คือทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

·         เรื่องฤกษ์ยามนิยมใช้ภูมิปาโลฤกษ์ รวมถึงต้องดูถึงเรื่องของวันต้องห้ามตั้งศาลในเดือนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

·         การจัดเตรียมบริวาร หรือคนรับใช้พระภูมิ ทั้งหมด 3 คน ให้ครบพร้อม

·         ทิศทางของการนำสิ่งของเข้าถวายตามวันต่าง ๆ เพื่อการค้าขายที่ดีมีกำไร

·         ความสูงบของตัวศาล โดยส่วนมกมักกำหนดให้พระภูมิอยู่เหนือระดับปากหรือเหนือคิ้วของผู้เป็นเจ้าของบ้าน

·         การตั้งศาล หรือปักเสา จะต้องมีการเตรียมหลุมให้เสร็จก่อนการทำพิธี มีการจัดเตรียมพานครูตามที่กำหนดให้เรียบร้อย

·         การเตรียมสิ่งของมงคลเพื่อใส่ในหลุม เช่น เหรียญเงิน เหรียญทอง ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบรัก ใบมะยม ใบนางกวัก ใบนางคุ้ม ใบกาหลง ดอกบานไม่รู้โรย ดอกพุทธรักษา ไม้มงคลทั้ง 9 ชนิด แผ่นเงินทองนาค พลอยนพเก้า

·         มีการคัดเลือกผู้ประกอบพิธีกรรมในการตั้งศาลอย่างดี ให้เป็นผู้ที่เจริญในศีล ในธรรม มีความสุจริต ยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้พิธีกรรมมีความสมบูรณ์และทำให้บ้านที่อยู่อาศัยสงบร่มเย็น